about us | newsletter | contact | archive | members area
Bogdan Nitulescu, Tremend
Cryptocurrencies volatility is a big problem»
  About us:      The Magazine   |   Target Readership   |   Events   |   Guides   |

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONALPreambul: Incepand cu data de 25.05.2018, la nivelul statelor member UE, intra in vigoare Regulamentul GDPR (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Reglementarile acestui Regulament sunt instituite pentru o mai buna respectare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, in special dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

Societatea Diplomat Media Events utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare. Angaja?ii companiei sunt obliga?i sa respecte prezenta politica privind confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal, precum ?i confiden?ialitatea oricaror informa?ii ce ?in de activitatea desfa?urata. Societatea Diplomat Media Events a adoptat toate masurile tehnice organizatorice necesare pentru protectia datelor cu caracter personal puse la dispozitie de utilizatorii site-ului impotriva: distrugerii accidentale ori ilicite, impotriva pierderii sau deteriorarii accidentale si impotriva stocarii, prelucrarii, accesarii ori divulgarii ilicite a acestor date.

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Diplomat Media Events prelucreaza datele cu caracter personal în urmatoarele scopuri: a) Pentru realizarea obiectului contractelor comerciale ?i în legatura cu gestionarea acestora ; b) în legatura cu o obliga?ie legala a Societa?ii rezultata din lege sau ordin al unei autorita?i publice. c) in scop de marketing, pentru informare si promovarea ac?iunilor Societa?ii Diplomat Media Events în concordan?a cu obiectul sau de activitate.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Diplomat Media Events este : - art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract"; - art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului" ; - interesul legitim al Societa?ii cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Diplomat Media Events garanteaza ca datele cu caracter personal colectate vor fi :

a) prelucrate în mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata ("legalitate, echitate si transparenta");
b) colectate în scopuri determinate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
c) adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
d) exacte si, în cazul în care este necesar, sa fie actualizate; vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara întârziere ("exactitate");
e) pastrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în masura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute în prezentul regulament în vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare");
f) prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare ("integritate si confidentialitate").

CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE de Diplomat Media Events sunt urmatoarele: nume, prenume, func?ie, adresa de email, telefon, adresa de corspondenta.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- autorita?i publice
- furnizori ai Societa?ii Diplomat Media Events;
- consultan?i externi;

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul de informare ?i dreptul de acces Persoana vizata are dreptul de a obtine la cere ?i în mod gratuit, o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate,
acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada.


Dreptul la rectificare Persoana vizata are dreptul de a obtine fara întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") Persoana vizata are dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara întârzieri nejustificate în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) persoana vizata îsi retrage consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; c) persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii; d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii Persoana vizata are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii în cazul în care se aplica unul din urmatoarele cazuri: a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor; c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau d) persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator în cazul în care prelucrarea se bazeaza pe consimtamânt sau pe un contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie În orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara în care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu character personal, cu exceptia cazului în care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care
prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment prelucrarii în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, în masura în care este legata de marketingul direct respectiv.

În cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

Pentru exercitarea oricarui drept mentionat mai sus, persoana vizata se poate adresa cu o cerere scrisa, datata ?i semnata, transmisa prin email la adresa office@thediplomat.ro.

RETRAGEREA CONSIMTAMÂNTULUI

Persoana vizata are dreptul sa îsi retraga în orice moment consimtamântul. Retragerea consimtamântului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimtamântului, persoana vizata este informata cu privire la acest lucru.

Connect
Subscribe to The Diplomat Bucharest free Newsletters to find the latest news and events.
Subscribe to The Diplomat Bucharest Daily Info on Facebook.
Subscribe to The Diplomat Bucharest Daily Info on Twitter.
Subscribe to The Diplomat Bucharest Daily Info on LinkedIn.